Konkurs ofert 2/2017

Stowarzyszenie Doliny Zadrny Okrzeszyn 05.11.2017

Okrzeszyn 52

58-420 Okrzeszyn

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

z dnia 05.11.2017 r.

na usługę przeprowadzenia warsztatów artystycznych skierowanych do 10 osobowej grupy mieszkańców wsi Okrzeszyn i Uniemyśl w ramach projektu pt.: „Szkło jest eko – sprawdź to! ”

dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamawiający: Stowarzyszenie Doliny Zadrny

Okrzeszyn 52, 58-420 Okrzeszyn

Osoba do kontaktu: Sławomir Zieleń

Tel: 604 254 162

e-mail: slawek.zielen@gmail.com

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności pod nazwą: Usługa przeprowadzenia artystycznych dla mieszkańców wsi Okrzeszyn i Uniemyśl w ramach projektu pt.: „Szkło jest eko – sprawdź to!” dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu działania - warsztatów artystycznych pt. „SzkłoMat”, z twórczego wykorzystania odpadów szklanych, dla 10 osobowej grupy, złożonej z mieszkańców wsi Okrzeszyn i Uniemyśl w ramach projektu: „Szkło jest eko – sprawdź to!”*.

 3. Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu/wykonawców do przeprowadzenia warsztatów artystycznych dla uczestników projektu.

*Treść wniosku/projektu jest dostępna do zapoznania u Zamawiającego

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

a) przeprowadzenie pięciogodzinnych warsztatów artystycznych pt. ”SzkłoMat” związanych z twórczym wykorzystaniem odpadów szklanych. Łączny wymiar warsztatów to 5 godzin. Warsztaty powinny zostać przeprowadzone do 30.09.2018r.

b) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej prowadzonych warsztatów, w tym dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników (w szczególności list obecności lub wystawionych przez placówkę potwierdzeń realizacji zajęć ze wskazana liczbą osób oraz dokumentacji fotograficznej),

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji prac będących przedmiotem niniejszego zapytania, a w szczególności ukończony min. I stopień studiów na wyższej uczelni artystycznej, na kierunku związanym z pracą ze szkłem lub prowadzi/współprowadzi pracownię artystyczną związaną ze działaniami w szkle.

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 03.2018r. do 09.2018r.

 1. Kryteria oceny formalnej i wyboru oferty

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt. I. 4 potwierdzą je składając do oferty dokumentację uzupełniającą (dyplomu ukończenia, zaświadczenie lub dokumentację fotograficzną działalności artystycznej związanej ze szkłem).

 3. Ocena w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych w punkcie I. 4 warunków skutkować będzie nie możliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.

 1. Kryteria oceny ofert: cena.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku polskim.

Miejsce oraz termin składania ofert

 1. oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: slawek.zielen@gmail.com do dnia 14.11.2014 r.

 2. oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane;

 3. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego numer 2/2017

Dane Oferenta/ów[1]:

Nazwa/Imię i Nazwisko:

.........................................................................................

Siedziba/Adres:

.........................................................................................

.........................................................................................

Adres e-mail: ..................................................................

Numer telefonu: ..............................................................

Numer faksu: ..................................................................

Numer NIP: ....................................................................

FORMULARZ OFERTOWY – wycena przedmiotu zamówienia

w ramach projektu pt.: „Szkło jest eko – sprawdź to!”

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/2017 na przeprowadzenie warsztatów artystycznych pt. „SzkłoMat” dla grupy 10 mieszkańców z wsi Okrzeszyn i Uniemyśl w ramach projektu: „Szkło jest eko – sprawdź to!” oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Oświadczam że:

Ukończyłam kierunek Sztuka i Wzornictwo Szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i posiadam dyplom magistra na danym kierunku.

Składając ofertę oświadczamy, że:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. Oświadczam, iż zapoznałam się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję zawarte w nim warunki i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiono w poniższej tabeli:

Ilość godzin:

Cena brutto za 1 godzinę (PLN):

Cena brutto łącznie

(PLN):

Przeprowadzenie warsztatów

5

0,00

0,00

Cena brutto za całość zamówienia

0,00

…………………………………………………….. ………………………………………………

(miejscowość i data) (podpis)

[1] Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane.


Ostatnie posty

Archiwum