Stowarzyszenie Doliny Zadrny powstało w 2010 roku. Liczy piętnastu członków reprezentujących różne grupy zawodowe i wiekowe. W kręgu zainteresowań
stowarzyszenia leżą działania prospołeczne na obszarze wsi Okrzeszyn i Uniemyśl, działalność wystawiennicza z zakresu historii obu wsi oraz ochrona zabytków. Szczególne miejsce w naszych działaniach zajmuje projekt Nowe życie Mateusza, którego głównym celem jest skupienie lokalnej społeczności wokół idei ratowania cennego zabytku sakralnego i nadania mu charakteru świetlicy w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Wystawy, koncerty, spektakle, spotkania, warsztaty twórcze - oto przyszłość dawnego kościoła Świętego Mateusza w Uniemyślu. 


Spośród różnych kapitałów obecnych na przestrzeni dziejów w naszym mikroregionie nie zdeprecjonował się tylko kapitał ludzki.